e-Books, Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, ss.844

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Profesor Jan Boć

Download articleDownload article

Od klasycznych do współczesnych koncepcji gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej

Download articleDownload article

Pytania prejudycjalne polskich sądów administracyjnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (doświadczenia i perspektywy)

Download articleDownload article

Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania w administracji publicznej (wybrane problemy)

Download articleDownload article

Współczesne problemy prawa administracyjnego i nauki administracji

Download articleDownload article

Utrwalona linia orzecznictwa (kilka uwag na marginesie orzecznictwa sądów administracyjnych)

Download articleDownload article

Policja administracyjna jako sfera ingerencji administracji

Download articleDownload article

Administracja publiczna w strukturze sieciowej

Download articleDownload article

Stolice państw jako zagadnienie konstytucyjne

Download articleDownload article

Stolice państw jako zagadnienie konstytucyjne

Download articleDownload article

Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego

Download articleDownload article

W kwestii czynników kształtujących prawo administracyjne

Download articleDownload article

Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego

Download articleDownload article

Sposób prowadzenia badań historyczno-porównawczych użytecznych dla dogmatyki prawa

Download articleDownload article

Dynamiczne rozumienie zadania publicznego

Download articleDownload article

Czy kontrakt wojewódzki jest porozumieniem administracyjnym?

Download articleDownload article

W poszukiwaniu modelu administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce

Download articleDownload article

Służba cywilna w Polsce – problemy z tradycją, problemy z przyszłością

Download articleDownload article

Organy administracji publicznej jako podmioty zamówień publicznych

Download articleDownload article

Instytucja zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Download articleDownload article

Z problematyki obywatelstwa oraz prawa o obywatelstwie polskim (kilka refl eksji na kanwie nowej ustawy o obywatelstwie polskim)

Download articleDownload article

Publiczna szkoła wyższa – korporacja czy zakład administracyjny

Download articleDownload article

Powiaty w systemie samorządu terytorialnego

Download articleDownload article

Prawna determinacja aktów planowania przestrzennego w zakresie zadań ochrony środowiska (zagadnienia wstępne)

Download articleDownload article

Wybrane praktyczne problemy administracyjnych aktów kwalifikujących

Download articleDownload article

Prawo gospodarki komunalnej – zakres przedmiotowy i sfery interesu publicznego

Download articleDownload article

Przepisy czy zasady ogólne prawa administracyjnego

Download articleDownload article

Granice stosowania przymusu egzekucyjnego w administracji

Download articleDownload article

Beamte und Hochschullehrer im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland

Download articleDownload article

Typologia zadań publicznych (szkic z nauki administracji i prawa administracyjnego)

Download articleDownload article

O zezwoleniach policyjnych oraz reglamentacyjnych

Download articleDownload article

Europejskie prawo urzędnicze

Download articleDownload article

Międzynarodowa właściwość organu administracji publicznej (wybrany przykład)

Download articleDownload article

Praworządność a interes indywidualny i interes społeczny – dylematy imperium et libertas

Download articleDownload article

O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach uczonych administratywistów

Download articleDownload article

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Download articleDownload article

Tradycje i przyszłość samorządu terytorialnego w świetle nauki prawa administracyjnego

Download articleDownload article

Samorząd terytorialny a jednostka samorządu terytorialnego – rozważania semantyczne

Download articleDownload article

Tradycje badawcze i zmiany paradygmatów w nauce administracji

Download articleDownload article

Centralne organy administracji: pojęcie, struktura i pozycja w postępowaniu administracyjnym

Download articleDownload article

Godność człowieka w prawie pomocy społecznej

Download articleDownload article

Reformowanie administracji publicznej

Download articleDownload article

Państwo w nauce administracji i prawa administracyjnego

Download articleDownload article

O próbie stanu wyjątkowego w inwestycjach drogowych? – dwie ustawy, jeden wyrok i dwie opinie

Download articleDownload article

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako zadanie powiatu. Zarys problemu

Download articleDownload article

Dylematy niezależności centralnych organów administracji rządowej

Download articleDownload article

Podmioty prywatne w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Download articleDownload article

Język urzędowy a język prawny w nauce prawa administracyjnego – wybrane zagadnienia

Download articleDownload article

Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego?

Download articleDownload article

Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego?

Download articleDownload article

Prawo administracyjne a publiczne prawo gospodarcze (kilka dyskusyjnych refleksji)

Download articleDownload article

Między tradycją a przyszłością w polskim systemie edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych. Uwagi wstępne

Download articleDownload article

Próby doprecyzowania pojęć prawnych na przykładzie ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Download articleDownload article

Skarga do sądu administracyjnego na uchwałę lub akt prawa miejscowego a weryfikacja decyzji administracyjnej

Download articleDownload article

Podstawy traktatowe wspólnotowego prawa ochrony środowiska

Download articleDownload article

Etos pracowników zawodów administracji publicznej

Download articleDownload article

Od obywatela do człowieka. Kilka refleksji w kwestii przemian w relacjach między jednostką a władzą publiczną

Download articleDownload article

Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989–2009

Download articleDownload article

Węzłowe zagadnienia administracyjnoprawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Download articleDownload article

Teoria polityki biurokratycznej

Download articleDownload article

Kontekstualność prawa do nauki w „dwóch lekcjach bolońskich” – medytacje rocznicowe

Download articleDownload article

Administracyjnoprawne problemy informatyzacji

Download articleDownload article

Wolność prawnie chroniona jako modalność prawna

Download articleDownload article

Urbanizacja a obszar działań administracji publicznej

Download articleDownload article

Służba cywilna – ciągłe zmiany w regulacjach prawnych

Download articleDownload article

Dynamika zmian i kontynuacja we współczesnym prawie administracyjnym wyzwaniem dla doktryny prawa (na przykładzie prawa o ochronie środowiska)

Download articleDownload article

Kryzys ekonomiczny a prawo administracyjne

Download articleDownload article

Zasada ogólna informowania w k.p.a.

Download articleDownload article

Wybrane refleksje nad istotą strefy specjalnej w prawie administracyjnym, jej rodzajami i implikacjami w sferze skutków prawnych

Download articleDownload article

Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa

Download articleDownload article

Jedność prawa administracyjnego

Download articleDownload article

Bibliografia prac Profesora Jana Bocia

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout