Intervention of security forces in the rights and legitimate interests of natural persons and legal entities in the Slovak Republic and protection against it

  1. Marián Ďurana
  2. Michal Turošík

Abstract

 

INTERWENCJA SIŁ BEZPIECZEŃSTWA W PRAWA I UZASADNIONE INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH W REPUBLICE SŁOWACKIEJ I OCHRONA PRZED NIĄ

Celem artykułu jest wskazanie sił bezpieczeństwa w Republice Słowackiej, które są uprawnione przez prawo do ingerowania w prawa i uzasadnione interesy osób fizycznych i prawnych. Co więcej, artykuł ten ma na celu przedstawienie środków prawnych, za których pomocą osoby fizyczne i prawne mogą bronić się przed nieuprawnioną ingerencją w ich prawa i uzasadnione interesy.

Obecnie kwestia zasadności i dopuszczalności ingerencji w prawa i wolności osób przez siły bezpieczeństwa zyskuje oddźwięk nie tylko w społeczeństwie słowackim. Źródłem tej kwestii jest konflikt wartości, z którym spotykają się współczesne państwa przestrzegające prawa (państwa prawne) podczas realizacji tak zwanej funkcji ochrony i egzekwowania prawa, tzn. konflikt między zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wolnościami jednostki.

Metodologia dogmatyczno-prawna, polegająca na lingwistycznej analizie aktu prawnego, a także wykładni systemowej wspartej interpretacyjnymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, słowackiego sądu konstytucyjnego i innych sądów.

Indywidualna wolność nigdy nie jest absolutna. Ograniczenie wolności osobistej następuje w celu realizacji wolności innych osób, a także w interesie bezpieczeństwa publicznego. Jednakże każdy krok w kierunku wzmocnienia pozycji władz bezpieczeństwa powinien być poparty wnikliwą analizą, czy istnieje systemowa przeciwwaga przeciwko niewłaściwemu egzekwowaniu środków bezpieczeństwa, w postaci elastycznych instrumentów zdolnych do reagowania, karania i naprawiania różnych błędów, niewłaściwych działań i uchybień, jaki państwa mogą nieuchronnie dopuścić się w ramach realizacji funkcji związanych z ochroną i przymusem.

 

Product unavailable

This article

e-Books

Socjologia LXII. Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa

Pages from 337 to 345

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout